Tüm duyularınız olağanüstü şekilde aktif. Suratınıza çarpan rüzgarın şiddeti artıyor, giderek hızlandığınızı bilmenin yarattığı garip bir heyecan, etrafınızdaki sesler ve hatta kokular bile daha önce hiç olmadığı kadar keskin, çevreyi neredeyse yüz seksen derece genişlikte görebilmenin verdiği bir nevi aydınlanma hissi. Bilincinizde tarif edemediğiniz o özgürlük duygusu. Sanki her yere…


Bazı hayvan türlerinin evcilleştirilerek insanlarla birlikte yaşamaya başlaması çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Önceleri avlanma sırasında yardım almak, barınmada koruma sağlamak, seyahat aracı olarak faydalanmak ya da besin elde etmek gibi pratik sebeplerle hayvanların insan hayatına dahil olduğunu biliyoruz. …


Tek tanrılı dinler genellikle inananlarının sadece manevi hayatlarını düzenlemekle kalmaz, maddi hayatlarını da belli bir düzen ve disiplin altına sokmaya çalışır. Bu belli bir noktaya kadar anlaşılabilir ve bazı yönlerden takdir de edilebilir. Ancak bazı inananlar daha da ileri gidip kendi dinlerinin tüm dünya hayatını sosyal, ekonomik, hukuk ve daha…

Korbin Brodmann

Her şeyin felsefesi ve felsefe hakkında her şey. (instagram: felsefemuhendisi)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store